Mapa etapów badań

Przeprowadzone badania składały się z następujących etapów:

  1. – analiza danych zastanych (desk research), której przedmiotem były wszystkie zidentyfikowane przez nas raporty z badań nad sztuką prowadzonych w ostatnich latach w Polsce;
  2. – ilościowo-jakościowa analiza zawartości przekazów prasowych (badaniu poddana została losowa próba ponad 3000 artykułów prasowych opublikowanych między czerwcem 2010 a czerwcem 2015 na łamach „Polityki”, „Gościa Niedzielnego”, „Gazety Wyborczej” oraz „Rzeczpospolitej”, zawierających słowa kluczowe mogące wskazywać na obecność sztuk wizualnych);
  3. – badania sondażowe prowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz – ankiety na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=930);
  4. – badania sondażowe prowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz ankiety na próbie 318 osób, które ukończyły Akademie Sztuk Pięknych w Polsce w latach 1975–2012;
  5. – indywidualne wywiady pogłębione (N=70), prowadzone z artyst(k)ami, przedstawiciel(k)ami świata sztuki oraz z decydent(k)ami.

Szczegółowe ustalenia badawcze oraz informacje na temat przebiegu badań prezentujemy w pięciu raportach podsumowujących prace w każdym z powyższych etapów. W niniejszym dokumencie przedstawione są podstawowe tezy skonstruowane w oparciu o analizę zgromadzonego materiału badawczego. Tezy te są próbą syntezy ogromnego zbioru informacji pozyskanych w trakcie badań, ale nie mogą zostać potraktowane jako wyczerpujące sprawozdanie z ich przebiegu oraz ustaleń poczynionych w ich trakcie. Mają one przedstawiać najważniejsze wnioski płynące z badań oraz zachęcać do zapoznania się z bardziej szczegółowymi ustaleniami przedstawionymi w raportach.